โรงพยาบาลรามาธิบดี Fl 1 หออภิบาลผู้ป่วย รพ.รามาธิบดี