โรงพยาบาลรามาธิบดี Fl 7 ภาควิชาอายุรศาสตร์ รพ.รามาธิบดี