โรงพยาบาลรามาธิบดี Fl 9 หออภิบาลผู้ป่วย รพ.รามาธิบดี